Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Financiering

NB: per 1 januari 2022 komt er een nieuw bekostigingssyteem. U zult daar als cliënt ook mee te maken krijgen. op de volgende website kunt u goed lezen wat:

https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

 

Volwassen

Per 1 januari 2019 heb ik geen contracten meer met verzekeraars. Wat betekent dit voor u?

Dit kan voor betekenen dat, afhankelijk van het soort polis dat u heeft, een deel van de behandeling voor eigen rekening komt. Dit is afhankelijk welke basispolis u heeft. Er zijn twee varianten;  een naturapolis  of een restitutiepolis. De naturapoplis vergoedt 55 - 80% van de kosten bij niet-gecontracteerde zorg. De restitutieplis vergoedt 90-100% en biedt vrije keuze van zorgverleners. U kunt bij alle verzekeraars een restitutiepolis krijgen. De kosten voor een restitutiepolis zijn per verzekeraar nogal uiteenlopend. Mocht u daar infomatie over willen: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2020/

 

Ik raad u aan u altijd van te voren goed te laten informeren bij uw zorgverzekeraar welke soort verzekering u heeft  en wat er vergoedt wordt bij iemand die geen contract heeft met uw verzekeraar.  Een aspect waar u ook altijd naar moet informeren is of een langdurig traject (meerjarig) zomaar kan. Steeds meer zorgverzekeraars hebben hun voorwaarden aangepast en verlangen dat er voor het volgen van met name langdurige (meerjarige) behandelingen bij hen vooraf toestemming wordt aangevraagd.

 

Te maken kosten

- Per jaar bent u altijd uw eigen risico kwijt. Afhankelijk van wat u daarover hebt afgesproken met uw verzekeraar is dit minimaal 385 euro

- Na een jaar, of aan het einde van een zorgtraject, maak ik de rekening op en stuur die naar u toe. Deze is berekend op grond van het 100% vergoeding. U stuurt deze rekening naar uw verzekeraar en deze zal, afhankelijk van uw polis, een percentage aan u uitbetalen. Het verschil tussen het door de verzekering aan u uitgekeerde percentage en het percentage dat ik vraag, moet u zelf betalen. We kunnen afspreken dit in éen keer te betalen, of dat u het tijdens de behandeling alvast in van te voren afgesproken delen aan mij betaalt.

 

Eindfactuur

Deze ontvangt u aan het einde van de behandeling of een jaar na het begin van de behandeling. De vooschotnota's die u tot dan toe heeft betaald worden op de eindfactuur in mindering gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het indienen van de eindfactuur bij uw zorgverzekeraar en de betaling aan mij.

 

Vergoeding

De vergoeding baseer ik op de Diagnose-Behandel-Combinaties (DBC) die ik hanteer en is vastgesteld door de Nederlandse Zorg Authoriteit (NZA) http://www.nza.nl

Voor de precieze tarieven die zijn vastgesteld door de NZA voor 2020 kunt u de pdf's downloaden op de volgende pagina: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_292704_22/

 

een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook bij de restitutiepolis. Dit worden de marktconforme tarieven genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven waardoor de vergoeding ongeveer op 90% uitkomt, in geval van een dergelijke restitutiepolis. Bij een zogenaamde 'zuivere' restitutiepolis wordt wel 100% van het NZO tarief vergoed

Voor meer informatie hierover zie: http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/informatie-voor-cliënten

 

Wat na te vragen bij uw zorgverzekeraar:

- Wat is mijn vergoeding wanneer ik de volgende behandeling wil starten:

* Soort zorg: ongecontracteerde specialistische ggz (SGGZ)

* Waar: bij een vrijgevestigd psychotherapeut zonder contract met zorgverzekeraars: AGBcode praktijk: 94058402

* Er is een goedgekeurd kwaliteitsstatuut

* Wat is het percentage wat vergoedt wordt van de 100% rekening, niet van de marktconforme rekening.

* Wat zijn de voorwaarden indien mijn behandeling langdurig (meerdere jaren) zal duren?

 

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen het gehele traject zelf te betalen. In dit geval hanteer ik het uurtarief van €114,- per consult, wat is vastgesteld door de NZA voor 2021 (zie bovenstaande internetlink). Dit uur bestaat uit 45 minuten face tot face of online therapie en 15 minuten indirecte tijd.

 

Jeugd

Voor jongeren onder de 18 die worden aangemeld is de financiering geregeld via de gemeente. Ik heb in 2022 een contract met de gemeente Amsterdam. In de gemeente Zaandam is dit per 1 januari 2022 niet meer het geval.