Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Menu

Privacy Statement

Dhr. J.A. Bakker, gevestigd te Koog aan de Zaan en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51988437, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe dhr. J.A. Bakker met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie dhr. J.A. Bakker persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van J.A. Bakker;
 3. bezoekers van de website dhr. J.A. Bakker;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van J.A. Bakker;  
 5. alle overige personen die met J.A. Bakker contact opnemen of van wie J.A. Bakker persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Dhr. J.A. Bakker verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 

 1. Doeleinden verwerking

Dhr. J.A. Bakker verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het opstellen en uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 

 1. Rechtsgrond

Dhr. J.A. Bakker verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Dhr. J A. Bakker werkt, voor het verwerken van persoonsgegevens samen met een administratief dienstverlener die uitsluitend volgens instructies van dhr. J.A. Bakker persoonsgegevens verwerkt. Dhr. J.A. Bakker heeft met de administratief dienstverlener een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Dhr. J.A. Bakker deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Wanneer er persoonsgegevens aan derden worden vertrekt in het kader van behandeling zal dhr. J.A. Bakker dit altijd delen met de persoon in kwestie.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Dhr. J.A. Bakker geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt dhr. J.A. Bakker ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Dhr. J.A. Bakker bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Dhr. J.A. Bakker hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens:        5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Dhr. J.A. Bakker kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van dhr. J.A. Bakker gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht dhr. J.A. Bakker te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met dhr. J.A. Bakker door een e-mailbericht te sturen naar:        .

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop dhr. J.A. Bakker persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met dhr. J.A. Bakker door een e-mailbericht te sturen naar [e-mailadres lid LVVP]. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).